Nasza misja

Zrzeszanie pszczelarzy z terenu powiatu grodziskiego
i wszechstronna pomoc w upowszechnianiu i wdrażaniu nowoczesnych metod hodowli i gospodarki pasiecznej, wzbogacanie pożytków pszczelich, podejmowanie działań zapobiegających zatruciu pszczół oraz  pomoc w zwalczaniu  chorób pszczół, Promocja produktów pszczelich i wiedzy na temat znaczenia pszczół i pszczelarstwa.

Odwiedź nas

Skontaktuj się z nami

mail: kologrodziskwlkp@gmail.com

tel. +48 727 943 217 

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

25 kwietnia 2024
 
Wnioski o dofinansowanie do przezimowanych rodzin -ARiMR
 
Przypominamy , że można już składać wnioski w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii o wydanie zaświadczenia o ilości przezimowanych rodzin i po kontroli i wydaniu zaświadczenia trzeba złożyć wniosek o dofinansowanie do przezimowanych rodzin w ARiMR (na ul. Przemysłowej w Grodzisku Wlkp.) termin do końca maja 2024. Wartość dofinansowania w tym roku to 50 zł
 
 
 
 
 
ANKIETA COLOSS 2024
 
Uprzejmie informuje, że została uruchomiona kolejna edycja badania ankietowego o zimowych stratach rodzin pszczelich w sezonie 2023/2024 prowadzona przez Zespół Pracowni Chorób Owadów Użytkowych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW we współpracy z organizacją COLOSS. Celem ankiety jest zebranie informacji o zimowli pszczół w Polsce i przygotowaniu rodzin do zimy. Zebrane dane pozwalają określić główne przyczyny zimowych strat i tworzyć konkretne zalecenia dla pszczelarzy.

 

 

Zwracam się z gorącą prośbą o wsparcie w przekazaniu informacji i zachęcaniu pszczelarzy do wzięcia udziału w tym niezwykle ważnym badaniu
:

 

  • W formie on-line poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej https://tiny.pl/dg3gp
  • W formie papierowej (załącznik) poprzez wypełnienie ręczne i odesłanie na adres uczelni (IMW ul. Ciszewskiego 8, bud. 23, pok. 070, 02-787 Warszawa) lub na adres e-mail (w formie skanu)

 

Badanie trwa do 31 maja br.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: tel: (22) 5936140, e-mail: ewa_mazur@sggw.edu.pl i zachęcamy do odwiedzenia strony www.pszczola.sggw.edu.pl

 

 

W imieniu zespołu Pracowni serdecznie dziękuję za pomoc w upowszechnieniu badania.

 

 

Z wyrazami szacunku,

 

 

Koordynator badania monitoringowego COLOSS w Polsce

 

 

Ewa Mazur

 

 

 

 

 

Lek. wet. Ewa Mazur
 
 
 
 
 
Pomoc na przezimowanie pni pszczelich

 

 

Na podstawie §13zf rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075 t.j.).

 

 

Przedmiotowa pomoc udzielana jest pszczelarzom na utrzymanie pszczół w okresie bezpożytkowym oraz w sezonie jesienno-zimowym. Pomoc jest przeznaczona do przezimowanych pni pszczelich.

 

 

Beneficjantem programu może być pszczelarz:

 

 

- któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP;

 

 

- który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

 

 

Agencja udziela ww. pomocy finansowej na podstawie wniosku pszczelarza, złożonego do właściwego Biura Powiatowego Agencji ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pszczelarza, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

 

 

Nabór wniosków trwa od dnia 1 kwietnia do dnia 31 maja roku, za który składany jest wniosek.

 

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

 

1) zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia pasieki o wpisaniu pszczelarza do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz o aktualnej liczbie pni pszczelich, wydane w roku, w którym ten pszczelarz ubiega się o pomoc,

 

 

2) zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

 

 

Pomoc dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół ustala się w formie dotacji do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Od 2023 r.  stawka dotacji wynosi 50 zł na rodzinę pszczelą na rok.

 

 

Wysokość pomocy, ustala się jako iloczyn liczby przezimowanych rodzin pszczelich wskazanych we wniosku o pomoc finansową, przy czym liczba ta nie może być wyższa niż wskazana w zaświadczeniu powiatowego lekarza weterynarii oraz stawki pomocy na jedną przezimowaną rodzinę pszczelą.

 

 

Budżet programu wynosi 80 mln zł na rok.

 

 

W przypadku, gdy ze złożonych wniosków będzie wynikało, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę budżetu programu na dany rok, do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Współczynnik korygujący stanowi iloraz kwoty budżetu programu na dany rok i kwoty równej zapotrzebowaniu na tę pomoc wynikającej ze złożonych wniosków.

 

 

Informacja o naborze na dany rok wraz z formularzem wniosku o pomoc finansową dla pszczelarzy, będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, publikowana jest na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem:

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku pytań dotyczących pomocy na przezimowanie pni pszczelich proszę o kontakt z Departamentem Wsparcia Krajowego pod nr tel. 22 318 48 50.